Bộ tài liệu luyện nghe Tiếng Anh cho người mất gốc

Bộ tài liệu luyện nghe Tiếng Anh cho người mất gốc

Bộ tài liệu luyện nghe Tiếng Anh cho người mất gốc

Bộ Tài Liệu Luyện Nghe Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc (1)

Nội dung bài viết

Tài liệu Nghe

1. Chủ đề Appearance

 

File bài tập luyện nghe chủ đề Appearance: Appearance

2. Chủ đề Cooking

 

File bài tập luyện nghe chủ đề Cooking: Cooking

3. Chủ đề Education

 

File bài tập luyện nghe chủ đề Education: Education

4. Chủ đề Family life

 

File bài tập luyện nghe chủ đề Family life: Family Life

5. Chủ đề Food

 

File bài tập luyện nghe chủ đề Food: Food

6. Chủ đề Friend

 

File bài tập luyện nghe chủ đề Friend: Friend

7. Chủ đề Job, Career

 

File bài tập luyện nghe chủ đề Job, Career: Job, Career

8. Chủ đề Leisure activities

 

File bài tập luyện nghe chủ đề Leisure activities: Leisure Activities

9. Chủ đề Movies

 

File bài tập luyện nghe chủ đề Movies: Movies

10. Chủ đề Music

 

File bài tập luyện nghe chủ đề Music: Music

11. Chủ đề Relationship

 

File bài tập luyện nghe chủ đề Relationship: Relationship

12. Chủ đề Sports

 

File bài tập luyện nghe chủ đề Sports: Sports

13. Chủ đề Traffic

 

File bài tập luyện nghe chủ đề Traffic: Traffic

14. Chủ đề Traveling

File bài tập luyện nghe chủ đề Traveling: Traveling

15. Chủ đề Weather

 

File bài tập luyện nghe chủ đề Weather: Weather