Bộ tài liệu phát âm Tiếng Anh cho người mất gốc

Bộ tài liệu phát âm Tiếng Anh cho người mất gốc

Bộ tài liệu phát âm Tiếng Anh cho người mất gốc

Bộ Tài Liệu Phát âm Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc

Tài liệu phát âm

Nguyên âm

1. Âm /eɪ/

2. Âm /aɪ/

3. Âm /ɔɪ/

4. Âm /ɪə/

5. Âm /eə/

6. Âm /ʊə/

7. Cặp âm /ɒ/ và /ɔː/

8. Cặp âm /e/ và /æ/

9. Cặp âm /ə/ và /ɜː/

10. Cặp âm /əʊ/ – /aʊ/

11. Cặp âm /ɪ/ và /iː/

12. Cặp âm /ʊ/ và /uː/

13. Cặp âm /ʌ/ và /ɑː/

Phụ âm

1. Hướng dẫn phụ âm /p/ và /b/

2. Hướng dẫn phụ âm /t/ và /d/

3. Hướng dẫn phụ âm /k/ và /g/

4. Hướng dẫn cặp âm /f/ và /v/

5. Hướng dẫn 3 âm /m/, /n/ và /ŋ/

6. Hướng dẫn cặp âm /w/ – /r/

7. Hướng dẫn cặp âm /s/ – /z/

8. Hướng dẫn 3 âm /h/, /l/ và /j/

9. Hướng dẫn 2 âm /∫/ – /ʒ/

10. Hướng dẫn 2 âm /t∫/ – /dʒ/

11. Hướng dẫn cặp âm /θ/ và /ð/